0,00 

1 Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa dotknutých osôb

Ustanovenia tohto bodu 1. sa nevzťahujú na dotknuté osoby, ktoré boli spoločnosťou Myshka osobitne písomne poučené v súlade s § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade, ak dotknutá osoba vlastnoručne takéto poučenie podpísala, a to od momentu takého vlastnoručného podpísania poučenia.

1.1 Návštevník webovej stránky Myshka.sk

Micahela Kováčová - Myshka je prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na adrese www.myshka.sk (ďalej aj ako “webová stránka”). 

Čo sú to súbory Cookies?

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics, Google Ads, Facebook, Jetpack, Woocommerce. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti internetových stránok používajúcich súbory cookies (vrátane našej webovej stránky) nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Nastavenia cookies. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies nájdete nižšie:

 • Safari   www.support.apple.com
 • Opera  www.help.opera.com
 • Mozilla Firefox   www.support.mozilla.org
 • Google Chrome   www.support.google.com
 • Brave www.support.brave.com

1.1.1 Účel spracovávania osobných údajov

Myshka.sk môže spracúvať Vaše údaje na nasledovné účely:

 • optimalizácia zobrazenia webovej stránky a cielenia reklamy s využitím súborov cookies,
 • zasielanie marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby (tzv. „mailing“) resp. po vyjadrení Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov na taký účel.

pozn.: v prípade vyplnenia kontaktného formulára na našej webovej stránke za účelom spätného kontaktu sa na Vás vzťahuje časť 1.2 tohto dokumentu s názvom  „Klient resp. záujemca o produkt“ namiesto tejto časti 1.1.

1.1.2 Právny základ

Ak pri zaznamenávaní dokáže naša spoločnosť identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. 

(i) Jedným právnym základom pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ponúknuť Vám, čo najlepšie špecifické nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách na webovej stránke, vrátane priamej reklamy, a (ii) druhým právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby, pričom v súvislosti so súhlasom, ako právnym základom spracúvania osobných údajov, prehlasujeme, že z povahy nami poskytovaných produktov/služieb vyplýva, že nie sú určené na predaj pre deti do 16 rokov, a z toho dôvodu sa nás netýka povinnosť overovať či zákonný zástupca poskytol osobe mladšej ako 16 rokov súhlas so spracovaním jej osobných údajov (podľa § 15 Zákona o ochrane osobných údajov).

1.1.3 Rozsah spracúvania osobných údajov

Myshka.sk spracúva „bežné osobné údaje“ v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov uvedených v bode 1.1.1. tohto dokumentu, a to najmä v nasledovnom rozsahu: 

 • meno, priezvisko, emailová adresa (v prípade záujmu o zasielanie tzv. newsletter-a) a
 • v prípade, ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, tak aj nasledovné typy súborov cookies: 

Nevyhnutne potrebné súbory cookies:  Nevyhnutne potrebné súbory cookies zaručujú funkcie, bez ktorých by ste nemohli webovú stránku používať a zabezpečujú, okrem iného, že pri vyvolaní funkcií webovej stránky sa zobrazuje verzia, ktorá má objem údajov zodpovedajúci širokopásmovému pripojeniu k internetu, ktoré používate. Okrem toho cookies tohto typu ukladajú Vaše rozhodnutie o používaní súborov cookies na našich stránkach. Nevyhnutne potrebné súbory cookies, ktoré používame sú najmä:

 • súbory cookies, ktoré sa používajú výlučne na zabezpečenie prenosu údajov cez internet; a
 • súbory cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám poskytli službu, ktorú ste výslovne požadovali (tzn. ak sú tieto súbory cookies zakázané, nebudeme Vám môcť poskytnúť službu, ktorú ste výslovne požadovali).

Nevyhnutné súbory cookies: Tieto súbory zabezpečujú plynulý chod našej stránky. Sú jej nevyhnutnou súčasťou. V prípade znefunkčnenia týchto cookies, by ste nemohli napríklad využívať platobnú bránu alebo súhlasiť/nesúhlasiť s prijatím cookies na našej stránke.

Analytické/výkonové súbory cookies: Tieto súbory cookies slúžia na poskytovanie štatistických informácií o výkonnosti našej webovej stránky (napr. na počet návštev, zdrojov návštevnosti a pod.).  

Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookies umožňujú našej webovej stránke pamätať si voľby vykonané na Vašom zariadení počas prehliadania webovej stránky a poskytovať vylepšené a osobné funkcie. Táto kategória môže zahŕňať súbory cookies tretej strany.

Zacieľujúce (reklamné) súbory cookies: Tieto súbory cookies sú nastavené na zobrazenie cielených reklám na základe Vašich záujmov na stránkach alebo na manažovanie našej reklamy. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o Vašich aktivitách na týchto stránkach a iných stránkach, aby vám poskytli cielenú reklamu.

Súbory cookies sociálnych sietí (reklamné): Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní sociálnych sietí za účelom vytvárania Vášho profilu (pričom neukladajú priamo Vaše osobné údaje, ale sú založené na jednoznačnej identifikácii Vášho prehliadača a zariadenia, cez ktoré ste webovú stránku navštívili).

Ostatné súbory cookies: všetky ostané súbory, ktoré neboli vyššie kategorizované.

Zoznam súborov cookies používaných na tejto stránke

Doplniť

1.1.4 Kategórie príjemcov

Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v elektronickej forme. 

Určité činnosti pre nás uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä externé spoločnosti poskytujúce našej spoločnosti dopravné služby, IT služby, spoločnosti prevádzkujúce webhosting a správu serverov a/alebo dátových úložísk prípadne iné poradenské spoločnosti. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien a to podľa našich aktuálnych potrieb. 

Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní a pod.).

1.1.5 Zoznam príjemcov osobných údajov (aj anonymizovaných)

Packeta Slovakia s. r. o.
Kopčianska 3338/82A
851 01 Bratislava
Slovensko
https://www.packeta.sk/

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica 1
Slovensko
https://www.posta.sk/

Websupport s. r. o.
Karadžičova 12
821 08 Bratislava
Slovensko

Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110
United States of America

Stripe Inc.
510 Townsend Street San Francisco,
CA 94103 United States
United States of America
https://www.stripe.com

Meta Platforms, Inc.
One Hacker Way
Menlo Park, CA 94025
United States of America
https://about.facebook.com/meta/

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
United States of America
https://www.google.com

1.1.6 Prenos osobných údajov

Naša spoločnosť môže niektoré osobné údaje (napr. meno, priezvisko a e-mail) spracúvať aj prostredníctvom poskytovateľov služieb, elektronických systémov a dátových úložísk prevádzkovaných osobami (sprostredkovateľmi) mimo Európskej únie. Naša spoločnosť si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov (t. j. sú súčasťou rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti, napr. súčasťou programu EU-US Privacy Shield, ak sa nachádzajú v USA a pod.).

1.1.7 Doba spracúvania osobných údajov

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 2 roky. Osobné údaje získané za účelom zasielania marketingových materiálov a ponúk na základe žiadosti dotknutej osoby a po vyjadrení súhlasu dotknutej osoby budú spracúvané po dobu 5 rokov alebo do momentu odvolania súhlasu dotknutej osoby (viď prvá odrážka bodu 2. tohto dokumentu).

© 2021 Myshka. Developed by TATRAN STUDIO.
cart